top of page

ARVOMME
 

YKSILÖLLISYYS – Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään yksilölliset palvelut hänen tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Asiakkaan arki muodostuu oman näköiseksi ja asiakas on itse aktiivinen vaikuttaja omassa elämässään. Tuemme jokaista asiakastamme löytämään oman näköisensä tavan elää, räätälöimällä palvelut asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Pyrimme

löytämään jokaisen kanssa yksilölliset kommunikaatiomenetelmät, joilla saamme hänen oman äänensä kuuluviin oman elämänsä arkea rakentaessa. Arjessa huomio kiinnitetään asiakkaan vahvuuksiin ja niiden esille tuomiseen.

ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS – Toimintamme kulmakivenä on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja toteutuminen. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan Itsemääräämisoikeus (IMO) -suunnitelma, joka ohjaa päivittäistä kanssakäymistä asiakkaan

kanssa. Asiakas saa osallistua ja vaikuttaa oman palvelunsa suunnittelemiseen ja toteuttamiseen ja päätöksissä ensisijaisesti ajatellaan asiakkaan etua. Alaikäisen asiakkaan kohdalla omaiset ovat myös aktiivisesti mukana suunnitelmissa.

OSALLISUUS – Kannustamme asiakkaitamme täysipainoiseen osallisuuteen yhteiskunnassa sekä omassa lähiyhteisössään.

Asiakas tulee kuulluksi omana itsenään ja hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnellaan ja kunnioitetaan. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan mielekkääseen ja oman kiinnostuksen mukaiseen vapaa-ajan toimintaan, ja mahdollistetaan osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Norppatorpassa järjestetään juhlia ja vapaa-ajan aktiviteetteja sekä tuemme normaalin arjen toteutumista. Osallisuus on myös osallistumista itseään koskevaan päätöksen tekoon ja yhteisön asioihin.

AMMATILLISUUS – Työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on vahva osaaminen ja halu toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja tämän lähiverkoston kanssa avoimessa arvostavassa dialogissa. Avoimuus ja halu kehittää

toimintaamme ja palveluitamme yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa johtaa toimintaamme. Työtä arvioidaan järjestelmällisesti

järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen panostetaan ja ammattitaitoa pidetään yllä. Yrityksen tavoite on tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua, jonka saavuttamisessa avainasemassa on motivoitunut, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

YHTEISÖLLISYYS - Asiakkaan palvelut räätälöidään yksilöllisesti tunnistaen asiakkaan tarvitsema erityinen tuki. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia. Yhteisöllisyys lisää yhteisön jäsenten sosiaalista pääomaa ja syntyy avoimuudesta, luottamuksesta, vuorovaikutuksesta ja osallistumisesta. Yhteisön jäsenet ovat tasa-arvoisia ja yhteisön täysivaltaisia jäseniä. Asiakkaita tuetaan ja kannustetaan sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Yhteisössä

asiakas saa vertaistukea ja yhteisössä on turvallista harjoitella päätöksen tekoa, sosiaalisten suhteiden luomista ja vaikuttamista omiin ja yhteisiin asioihin. Yhteisöllinen viitekehys ohjaa myös henkilöstön toimintaa, missä avainasemassa on avoin vuorovaikutus

bottom of page